Đã kết thúc
Ngày 30 tháng 04 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thời gian bắt đầu

Ngày 30 tháng 04 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 30 tháng 04 năm 2022

Địa điểm

Việt Nam

Đăng ký

Vào lúc 11h30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc thắng lợi 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam.

Chiến thắng 30/4/1975 khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.