CEO Travel
0
Bài viết
Đang theo dõi
Người theo dõi
0
Bài viết
Đang theo dõi
Người theo dõi
Công ty Cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel) là Công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group – http://ceogroup.com.vn). Với bề dày kinh nghiệm 17 năm hoạt động, năng lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn trong lĩnh vực bất động sản – thế mạnh của CEO Group, Chủ tịch CEO Group đã quyết định tham gia vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ, nhằm khai thác tối đa những tiềm lực sẵn có của CEO Group.
Báo cáo người dùng
Chặn
Bài viết
Bộ sưu tập